Archives

All posts by admin

Ogólne warunki naprawy

1. Naprawy wykonywane są na żądanie Klienta, na podstawie sporządzonej przez Serwis karty zlecenia.

2. Na karcie zlecenia wpisywane są dane Klienta oraz dane pojazdu lub urządzenia. Ponadto karta zlecenia zawiera przewidywany zakres czynności naprawczych do wykonania.

3. Przed oddaniem pojazdu bądź urządzenia do naprawy Klient zobowiązany jest przekazać wykaz przedmiotów znajdujących się w pojeździe lub przekazanych wraz z urządzeniem, a niepołączonych z nimi trwale.

4. Na życzenie Klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy. Koszty szacunkowe to bezpłatna forma określenia przewidywanych kosztów usługi na podstawie stanu pojazdu bądź urządzenia dającego się ustalić w czasie czynności przyjęcia z określeniem kosztów robocizny i części według cenników obowiązujących w momencie oszacowania.

5. Jeżeli podczas wykonywania usługi ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych, Serwis poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku wykonanie czynności dodatkowych nastąpi dopiero po zatwierdzeniu rozszerzenia zakresu usług. Formę zatwierdzenia (pisemna, ustna, e-mail, faks) każdorazowo określi Serwis. W przypadku, gdy stwierdzone zostaną usterki, które nie były zlecone do naprawy, a mają wpływ na bezpieczeństwo pojazdu bądź urządzenia, Serwis uprzedzi Klienta o konieczności usunięcia takich usterek.

6. Przewidywany termin odbioru wyznaczony jest w karcie zlecenia w zależności od możliwości Serwisu i zakresu zleconej usługi. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu czy urządzenia po upływie terminu ustalonego jako przewidywany termin w karcie zlecenia, chyba że usługa nie została do tego czasu wykonana. W razie uchybienia przez Klienta powyższemu terminowi odbioru, Serwis prześle Klientowi drogą pocztową wezwanie z podaniem dodatkowego terminu na odbiór. Gdy w terminie dodatkowym Klient nie odbierze pojazdu bądź urządzenia, zapłaci Serwisowi karę umowną w wysokości 30 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego od wyznaczonego terminu dodatkowego. Serwis może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przewyższy zastrzeżoną karę umowną.

7. Nieodebranie pojazdu lub urządzenia w ciągu 6 miesięcy po upływie dodatkowego terminu wskazanego zgodnie z pkt. 6 oznacza wyrażenie zamiaru pozbycia się rzeczy. Serwis może usunąć porzucone w ten sposób pojazdy lub urządzenia.

8. Rozliczenie zlecenia następuje na podstawie cenników obowiązujących w Serwisie w momencie składania zlecenia. Cenniki robocizny oraz części zamiennych znajdują się w Serwisie i na żądanie Klienta będą mu przedstawione do wglądu. Należność za wykonane zlecenie jest płatna na podstawie wystawionej na dzień odbioru faktury, gotówką w kasie Serwisu przed wydaniem pojazdu bądź urządzenia lub inną formą płatności wskazaną przez Serwis (karta, przelew). Brak zapłaty stanowi podstawę do odmowy wydania pojazdu lub urządzenia oraz powoduje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej – począwszy od dnia wymagalności.

9. W celu zabezpieczenia kosztów naprawy wykonywanej na podstawie powyższego zlecenia naprawy, Klient ustanawia na rzecz Serwisu zastaw na stanowiącym jego własność samochodzie lub urządzeniu bliżej określonym w karcie zlecenia o wartości do ustalenia według EUROTAX, AUDATEX itp.

10. Z chwilą zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie Serwisu przedmiot zastawu określony w pkt. 9. Serwis może oddać przedmiot zastawu do przechowania osobie trzeciej, zajmującej się przechowaniem rzeczy tego rodzaju, bądź przechowywać przedmiot zastawu we własnym zakresie przez czas od daty zawiadomienia Klienta o terminie wydania samochodu po naprawie do czasu zapłacenia kosztów naprawy na koszt Klienta.

11. Zastaw zabezpiecza wszelkie koszty Serwisu, należność za naprawę, odsetki za opóźnienie w zapłacie kosztów naprawy i inne koszty związane z przedmiotem zastawu.

12. Wszelkie spory wynikłe z wykonania usługi naprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Serwisu.

13. Administratorem danych osobowych Klientów jest Serwis w którym realizowana jest naprawa. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania usługi naprawy (podstawa prawna umowa) oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa (podstawa prawna: realizacja wymogów prawnych). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie może uniemożliwić poprawne wykonanie usługi. Klientowi przysługuję prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Klient ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. W celu realizacji przysługujących Klientowi praw powinien się zgłosić do serwisu w którym wykonana była naprawa.

14. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji o statusie zlecenia serwisowego dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej.

W przypadku umów zawieranych przez Serwis z Klientami będącymi konsumentami, nie stosuje się postanowień pkt. 7, 9, 10, 11, 12 niniejszych ogólnych warunków.

Jednym z elementów pojazdu, który zgodnie z zaleceniami specjalistów należy wymieniać co około 200 000 km, są elementy układu paliwowego. Jak działają wtryskiwacze i dlaczego należy wybierać wyłącznie te dedykowane dla naszego pojazdu? O tym dowiedzą się Państwo w naszym krótkim artykule – zapraszamy!

Jak działają wtryskiwacze?

Ich główną funkcją jest wprowadzanie paliwa do komory spalania. Dzięki odpowiednio zaprojektowanemu systemowi ciśnieniowemu, olej napędowy zostaje przetransportowany do końcówki rozpylacza, wyposażonego w specjalny otwór zabezpieczony przez iglicę.

Hydrauliczna komora sterująca, w którą wyposażony jest praktycznie każdy pojazd, zawierający ten element, naciska na iglicę, która w wyniku wysokiego ciśnienia zostaje podniesiona, otwierając tym samym otwór rozpylacza. Dzięki temu skomplikowanemu mechanizmowi paliwo zostaje wtłoczone do cylindra. Co ciekawe, częstotliwość oraz czas trwania trysku możemy regulować samodzielnie właśnie dzięki komorze sterującej. Istotne jest jednak to, że produkty każdej marki nieco różnią się możliwymi do ustawienia parametrami, dlatego tak ważne jest, aby w przypadku wymiany części wybierać komponenty dedykowane naszemu pojazdowi.

Każdy element samochodu z czasem ulega zużyciu, dlatego ich właściciele stają wówczas przed pytaniem: wymiana czy regeneracja wtryskiwaczy? Niezależnie od wyboru, będzie się to wiązało wydaniem określonej sumy pieniędzy, dlatego warto dobrze zastanowić się, która z tych możliwości jest dla nich najbardziej korzystna.

Wymiana czy regeneracja wtrysków?

Wszystko zależy od rodzaju zużycia lub uszkodzenia. Z punktu widzenia finansowego rozwiązaniem, które mniej obciąży naszą kieszeń jest oczywiście naprawa elementu. Jeśli jednak jego stan wymaga zastąpienia go na nowy model, należy liczyć się potrzebą instalacji wszystkich elementów, a także często wyczyszczeniem zbiornika paliwa. Usługa ta jest z pewnością nieco droższa, jednak należy pamiętać, że zapewnia ona samochodowi zupełnie nową, pełną sprawność, co w przypadku napraw nie zawsze jest możliwe.

Jak obie te usługi wyglądają pod względem finansowym? Zakup oraz instalacja kompletu nowych elementów wraz z czyszczeniem zbiornika paliwa wyniesie właściciela pojazdu około 4000 zł, natomiast regeneracja jednego, zużytego elementu to koszt wysokości około 100 zł.