W przypadku diesli najpopularniejszymi usterkami pompy Common Rail są oczywiście uszkodzenia samych wtryskiwaczy lub pompy paliwa. Choć są faktycznie najczęstsze, jednak to nie wszystkie awarie, jakie mogą wystąpić w tego rodzaju systemach. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej o możliwych problemach w tym układzie wtryskowym.

Jakie są najczęstsze awarie pompy Common Rail?

Poza niedomaganiem wtrysków oraz pompy paliwa wyróżniamy także usterki z takimi elementami systemu Common Rail jak:

  • Filtr paliwa – awaria może zostać spowodowana przez zanieczyszczony lub nieodpowiednio dobrany filtr, powodujący problemy z rozruchem lub spadkami ciśnienia w szynie wtryskowej.
  • Zbiornik paliwa – problem z nim najczęściej występuje w przypadku starszych modeli diesla, o dużym przebiegu, do których przez lata wraz z tankowanym paliwem dostawały się wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. W momencie dostania się ich do samych wtrysków może dojść do poważnej usterki systemu Common Rail.
  • Szyna wtryskowa — szczególnym problemem, jaki może doprowadzić do jej uszkodzenia, jest zatarcie się pompy, w wyniku którego w układzie mogą pozostać niebezpieczne dla wtryskiwaczy opiłki, mogące doprowadzić do poważnych awarii.
  • Koło dwumasowe — występuje w większości modeli diesli i zdarza się, że może generować takie problemy, jak nadmierny hałas czy wibracje, które są bezpośrednimi oznakami uszkodzenia układu.
  • Turbosprężarka — choć nie jest bezpośrednio związana z systemem Common Rail, jest nieodzownym elementem każdego diesla, dlatego może generować najczęściej występujące problemy w postaci zbyt niskiego ciśnienia oleju czy dostania się zanieczyszczeń, które blokując wirnik, doprowadzają do usterki łopatek.
  • Klapy w układzie dolotowym – inaczej zwane klapami wirowymi, są jednym z głównych elementów wielu diesli, a ich zadaniem jest sterowanie długością kanałów dolotowych. Zdarza się jednak, że w wyniku długoletniego użytkowania zachodzą one nagarem, który podobnie jak inne zanieczyszczenia może doprowadzić do poważnych awarii.

Jak widać, uszkodzenie wtryskiwaczy czy pompy paliwa to nie jedyne usterki, jakie mogą wystąpić w systemie Common Rail. Codzienne dbanie o samochód i jego regularne serwisowanie pozwoli uniknąć powyższych problemów i zaoszczędzić nie tylko sporo pieniędzy, ale także nerwów.

Choć niewiele osób o tym wie, uszkodzenie wtrysków wymaga natychmiastowej naprawy. Nawet jeśli samochód odpala i można dalej nim jeździć, nie warto czekać z udaniem się do serwisu kolejne dni czy tygodnie. Przede wszystkim dlatego, że niesprawne wtryskiwane nie są osobnym elementem pojazdu, a częścią większej instalacji, która może ulec uszkodzeniu i doprowadzić do znacznie poważniejszych i kosztownych problemów.

Co mogą uszkodzić niesprawne wtryskiwacze?

Stosunkowo często można zaobserwować na ulicach i parkingach ciężko zapalające i mocno kopcące diesele. Niesprawne wtryski to powszechny i całkowicie normalny problem, jaki może pojawić się w samochodach o dużym przebiegu. To, jak długo możemy cieszyć się działającą instalacją wtryskową, zależy zarówno od samych wtrysków, jak i silnika.

Niesprawne wtryskiwacze mogą być przyczyną wielu innych elementów i układów, które uniemożliwią dalszą eksploatację samochodu. Zużyte wtryski najczęściej uszkadzają koło dwumasowe, powodując tym samym jego trwałość nawet o 50%. Uszkodzona dwumasa wymaga wymiany samego koła, ale także demontażu całej skrzyni biegów — warto więc zaoszczędzić swój czas i pieniądze i udać się do serwisu wcześniej wyłącznie na wymianę samych wtrysków.

Innym elementem, jaki może zostać uszkodzony w wyniku niedziałających wtryskiwaczy, jest łańcuch rozrządu. Jego rozciągnięcia, a nawet pęknięcia są częstym wynikiem długiej eksploatacji na zużytych wtryskach, a koszt jego naprawy to od jednego do kilku tysięcy złotych.

Naturalne jest, że niedziałające wtryskiwacze wymagają długiego kręcenia rozrusznikiem, bardziej intensywnie zużywając znajdujące się w nim szczotki i tulejki łożyskujące. W efekcie może dojść do uszkodzenia samego rozrusznika, ale także akumulatora.

Innym problemem, jaki może pojawić się w wyniku dłuższego korzystania z samochodu z zepsutymi wtryskami, jest uszkodzenie głowicy. Jej przegrzewanie się w wyniku długiego rozruchu może powodować pęknięcia, a nawet wypalanie się dziur, co związane jest z kolejnymi kosztami rzędu kilku tysięcy złotych.

Powodów uszkodzenia wtryskiwaczy może być całe mnóstwo — niezwykle ważne jest, aby szybko zauważyć pojawiający się problem i oddać pojazd do serwisu, gdzie zajmą się nim specjaliści. W tym artykule dowiedzą się Państwo, jakie objawy sygnalizują, że ze wtryskami dzieje się coś złego — zapraszamy!

Objawy uszkodzonych wtryskiwaczy

Najczęstszym powodem problemów ze wtryskami jest oczywiście zapchanie się komponentów różnego rodzaju zanieczyszczeniami. Przyczyną uszkodzeń mogą być także problemy z elektryczne lub mechaniczne. Niezależnie od powodu, każdy symptom wskazujący na to, że coś złego dzieje się z naszym pojazdem, powinniśmy zgłosić do serwisu.

Pierwszym i najważniejszym objawem, mówiącym o tym, że wtryski nie działają prawidłowo jest oczywiście zapalenie się kontrolki Check Engine. Podświetlona lampka może sygnalizować o zbyt małym lub zbyt dużym dostarczaniu paliwa — każda z tych sytuacji powinna nas zaniepokoić.

Drugim symptomem jest hałas podczas jazdy na biegu jałowym. Sprawnie działający samochód nie powinien wydawać żadnych niepokojących dźwięków podczas jazdy. Szorstkie obroty mogą sygnalizować, że wtryskiwacze nie dostarczają wystarczającej ilości paliwa.

Innym objawem uszkodzonych wtrysków jest także nieodpalający silnik. Problemy z zapłonem mogą sugerować oczywiście również problemy z akumulatorem, jednak po wyeliminowaniu tej przyczyny, warto poszukać problemu właśnie we wtryskiwaczach. Nieprawidłowo działające komponenty mogą być również przyczyną odczuwalnych wibracji podczas pracy silnika.

Jeśli zdarzy się, że wewnątrz samochodu poczują Państwo intensywny zapach paliwa — również może to świadczyć o problemach ze wtryskami. Najczęściej przyczyną takiego stanu rzeczy jest ich wyciek, który daje bardzo charakterystyczne objawy.

A może zauważyli Państwo gasnącą jednostkę napędową? Problemem mogą być również wtryskiwacze, które nie dostarczają wystarczającej ilości paliwa, w efekcie czego jednostka napędowa gaśnie.

Jeśli któryś z wymienionych przez nas symptomów pojawił się także w Państwa samochodzie, zalecamy wybranie się do warsztatu, w którym specjaliści dokonają oceny i w razie potrzeby wymienią uszkodzone komponenty.

Ogólne warunki naprawy

1. Naprawy wykonywane są na żądanie Klienta, na podstawie sporządzonej przez Serwis karty zlecenia.

2. Na karcie zlecenia wpisywane są dane Klienta oraz dane pojazdu lub urządzenia. Ponadto karta zlecenia zawiera przewidywany zakres czynności naprawczych do wykonania.

3. Przed oddaniem pojazdu bądź urządzenia do naprawy Klient zobowiązany jest przekazać wykaz przedmiotów znajdujących się w pojeździe lub przekazanych wraz z urządzeniem, a niepołączonych z nimi trwale.

4. Na życzenie Klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy. Koszty szacunkowe to bezpłatna forma określenia przewidywanych kosztów usługi na podstawie stanu pojazdu bądź urządzenia dającego się ustalić w czasie czynności przyjęcia z określeniem kosztów robocizny i części według cenników obowiązujących w momencie oszacowania.

5. Jeżeli podczas wykonywania usługi ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych, Serwis poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku wykonanie czynności dodatkowych nastąpi dopiero po zatwierdzeniu rozszerzenia zakresu usług. Formę zatwierdzenia (pisemna, ustna, e-mail, faks) każdorazowo określi Serwis. W przypadku, gdy stwierdzone zostaną usterki, które nie były zlecone do naprawy, a mają wpływ na bezpieczeństwo pojazdu bądź urządzenia, Serwis uprzedzi Klienta o konieczności usunięcia takich usterek.

6. Przewidywany termin odbioru wyznaczony jest w karcie zlecenia w zależności od możliwości Serwisu i zakresu zleconej usługi. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu czy urządzenia po upływie terminu ustalonego jako przewidywany termin w karcie zlecenia, chyba że usługa nie została do tego czasu wykonana. W razie uchybienia przez Klienta powyższemu terminowi odbioru, Serwis prześle Klientowi drogą pocztową wezwanie z podaniem dodatkowego terminu na odbiór. Gdy w terminie dodatkowym Klient nie odbierze pojazdu bądź urządzenia, zapłaci Serwisowi karę umowną w wysokości 30 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego od wyznaczonego terminu dodatkowego. Serwis może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przewyższy zastrzeżoną karę umowną.

7. Nieodebranie pojazdu lub urządzenia w ciągu 6 miesięcy po upływie dodatkowego terminu wskazanego zgodnie z pkt. 6 oznacza wyrażenie zamiaru pozbycia się rzeczy. Serwis może usunąć porzucone w ten sposób pojazdy lub urządzenia.

8. Rozliczenie zlecenia następuje na podstawie cenników obowiązujących w Serwisie w momencie składania zlecenia. Cenniki robocizny oraz części zamiennych znajdują się w Serwisie i na żądanie Klienta będą mu przedstawione do wglądu. Należność za wykonane zlecenie jest płatna na podstawie wystawionej na dzień odbioru faktury, gotówką w kasie Serwisu przed wydaniem pojazdu bądź urządzenia lub inną formą płatności wskazaną przez Serwis (karta, przelew). Brak zapłaty stanowi podstawę do odmowy wydania pojazdu lub urządzenia oraz powoduje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej – począwszy od dnia wymagalności.

9. W celu zabezpieczenia kosztów naprawy wykonywanej na podstawie powyższego zlecenia naprawy, Klient ustanawia na rzecz Serwisu zastaw na stanowiącym jego własność samochodzie lub urządzeniu bliżej określonym w karcie zlecenia o wartości do ustalenia według EUROTAX, AUDATEX itp.

10. Z chwilą zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie Serwisu przedmiot zastawu określony w pkt. 9. Serwis może oddać przedmiot zastawu do przechowania osobie trzeciej, zajmującej się przechowaniem rzeczy tego rodzaju, bądź przechowywać przedmiot zastawu we własnym zakresie przez czas od daty zawiadomienia Klienta o terminie wydania samochodu po naprawie do czasu zapłacenia kosztów naprawy na koszt Klienta.

11. Zastaw zabezpiecza wszelkie koszty Serwisu, należność za naprawę, odsetki za opóźnienie w zapłacie kosztów naprawy i inne koszty związane z przedmiotem zastawu.

12. Wszelkie spory wynikłe z wykonania usługi naprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Serwisu.

13. Administratorem danych osobowych Klientów jest Serwis w którym realizowana jest naprawa. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania usługi naprawy (podstawa prawna umowa) oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa (podstawa prawna: realizacja wymogów prawnych). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie może uniemożliwić poprawne wykonanie usługi. Klientowi przysługuję prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Klient ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. W celu realizacji przysługujących Klientowi praw powinien się zgłosić do serwisu w którym wykonana była naprawa.

14. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji o statusie zlecenia serwisowego dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej.

W przypadku umów zawieranych przez Serwis z Klientami będącymi konsumentami, nie stosuje się postanowień pkt. 7, 9, 10, 11, 12 niniejszych ogólnych warunków.

Od tych niewielkich elementów zależy ogólna wydajność naszego pojazdu. Niewiele osób jednak wie, że bez ich odpowiedniego kodowania mogłoby dojść do poważnych usterek w obrębie układu wydechowego lub samej jednostki napędowej. Dlatego wtryskiwacze Common Rail zostają oznaczone specjalnym kodem, zwanym IMA.

Czym jest kod IMA?

Skrót ten pochodzi z języka niemieckiego i oznacza nic innego jak Injektor Menger Abgleich (z niem. korekta dawki wytrysku), który określa jego cechy strukturalne i elektryczne. Dzięki znakowaniu możliwe staje się zatem zweryfikowanie tego, ile wynosi czas reakcji urządzenia na impuls elektryczny, a także sprawdzenie jego wydajności w momencie zmian ciśnieniowych oleju napędowego w układzie.

Każdy kod nadawany jest indywidualnie dla każdego urządzenia Common Rail, dlatego nie ma możliwości, by zaszła jakakolwiek pomyłka. Z kolei jego brak jest jednoznaczny z tym, że wtryskiwacze nie działają poprawnie i są po prostu uszkodzone. Tego rodzaju działanie jest obowiązkowe na elementach produkowanych przez marki takie jak: Bosch, Delphi, Siemens oraz Denso.

Jak kodowane są wtryskiwacze Common Rail?

Zdarza się, że elementy te ulegają automatycznemu resetowi. Wówczas, po usunięciu usterki i wymianie uszkodzonych elementów nowe części zostają poddane procesowi trzeciej fazy. Jest to po prostu testowanie elementów pod kątem skoku kulki zaworu, szczeliny powietrznej, poziomu napięcia sprężyn oraz objętości komory sterującej. Tego rodzaju weryfikacja pozwala upewnić się mechanikowi, że po przeprowadzeniu prac regeneracyjnych, części działają sprawnie i bezproblemowo.

Dopiero po wykonaniu procesu trzeciej fazy wtryskiwacze Common Rail mogą zostać odpowiednio zaszyfrowane, zgodnie z wynikami testu. Oznaczenia zostają nadane przez specjalną maszynę np. EPS 708. Dzięki nim dobierana jest odpowiednia dawka wtrysku współpracująca ze sterownikiem Engine Control Unit silnika. W ten sposób oznakowane części zabezpieczają nas przed możliwymi usterkami, jakie mogłyby wystąpić, jeśli elementy nie zostałyby odpowiednio dobrane.

Podejrzewają Państwo, że coś niepokojącego zaczyna się dziać i zastanawiają się jak sprawdzić rodzaj wtryskiwaczy, aby na czas wymienić zużyte elementy? Niezbędny będzie numer, dzięki któremu można zamówić elementy dedykowane dla Państwa pojazdu. Jak to jednak zrobić? Zapraszamy do krótkiego poradnika, w którym dowiedzą się Państwo najważniejszych informacji.

Jak sprawdzić rodzaj wtrysków?

Informacje na temat numeru urządzenia dostosowanego do potrzeb pojazdu znajdą Państwo podając sprzedawcy numer VIN swojego samochodu, czyli 17-znakowy ciąg alfanumeryczny znajdujący się w dowodzie rejestracyjnym. Dzięki numerowi mamy dostęp do pełnej specyfiki pojazdu, która umożliwia nam dobranie wszystkich części dedykowanych naszemu modelowi samochodu. Warto o tym pamiętać, gdyż ta informacja może się przydać w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek innego elementu pojazdu.

Dlaczego numer urządzenia jest taki istotny?

Przede wszystkim dlatego, że należy wybierać wyłącznie dedykowane elementy. Wybór niepasującego urządzenia nie tylko przysporzy nam niemałych problemów, ale jest także zwyczajnie niebezpieczne, ponieważ poskutkuje nieprawidłowym wstrzykiwaniem paliwa. Objawy źle zainstalowanego elementu zaobserwujemy praktycznie natychmiast i będą to obniżenie mocy silnika oraz problemy z rozruchem.

Właściciele samochodów, których elementy układu paliwowego uległy zużyciu często zadają sobie pytanie, co oznaczają numery na wtryskiwaczach. Jest to niezwykle istotna informacja, dzięki której możemy dowiedzieć się, jakie części dla naszego pojazdu zakupić. Kod pozwala bowiem na identyfikację modelu samochodu, a także jego podzespołów. Możemy się z niego dowiedzieć takich informacji jak symbole: OE, seryjne oraz ich producentów. Najczęściej są to kombinacje cyfr oraz liter.

Numery na wtryskach są niezwykle istotne, ponieważ elementy te należy dobierać dokładnie do modelu naszego pojazdu, a konkretnie silnika. Źle dobrane części mogą doprowadzić do nowych problemów z układem paliwowym. W najlepszym przypadku będą to problemy związane z rozruchem silnika, jego nierówną pracą na biegu jałowym czy zwiększonym zużyciem paliwa. W skrajnych przypadkach nieprawidłowo dobrane elementy mogą doprowadzić do przepalenia tłoków. Właśnie dlatego odczytanie kodu na uszkodzonych elementach jest tak ważne.

Właściciele pojazdów co jakiś czas zadają sobie pytanie, czy trzeba wymieniać wszystkie wtryskiwacze czy wystarczy zastąpienie nowym wyłącznie jednego elementu. Odpowiedź nie jest tak prosta, jakby się to mogło wydawać, ponieważ z punktu widzenia finansowego pierwsza możliwość jest zdecydowanie bardziej kosztowna, szczególnie w przypadku samochodów, które posiadają aż 5 elementów tego rodzaju.

Pierwszą kwestią, jaka jest najczęściej rozpatrywana jest korelacja całego układu w taki sposób, aby zachować emisję spalin na poziomie norm dopuszczonych dla konkretnego modelu pojazdu. Takie działanie sprawia jednak, że znacznie trudniej będzie w przyszłości wykryć uszkodzenie elementu, który powoduje dalsze rozregulowanie całego układu.

W związku z powyższym wymiana jednego wtryskiwacza może nie przynieść oczekiwanych rezultatów i w dłuższej perspektywie często dochodzi do potrzeby zastąpienia wszystkich elementów. Dlatego, aby ograniczyć wydatki finansowe, ale także ilość wizyt w serwisie samochodowym zaleca się zastąpienie nowymi elementami całości układu hydraulicznego systemu paliwowego.

Dbać o swój pojazd powinniśmy nie tylko wtedy, gdy zaczynają się pierwsze problemy, ale także na co dzień. Komputerowa diagnostyka silnika Bosch jest rozwiązaniem, dzięki któremu możemy dowiedzieć się wszystkiego na temat jego stanu. Powinniśmy wykonywać ją regularnie np. raz w roku, ale także za każdym razem, gdy zaczynają pojawiać się sytuacje, które wzbudzają nasze zaniepokojenie lub poważne awarie, których przyczyny są dla nas nieznane.

Kiedy wykonać komputerową diagnostykę silnika Bosch?

Jedna z kontrolek wciąż się podświetla, nie możesz zapalić samochodu, a może występują jakieś problemy z rozruchem? Są to zaledwie przykłady sytuacji, w których pomocy możesz szukać właśnie w warsztacie samochodowym, wykonującym usługę weryfikacji komputerowej błędów w silnikach Bosch i wielu innych.

Samochód jest jak nasz organizm – działa poprawnie tylko wtedy, kiedy jego wszystkie elementy są sprawne. To, że pojawił się jakiś problem z jego funkcjonowaniem świadczy o tym, że jedna z części lub układów uległa uszkodzeniu. Komputerowa diagnostyka silników Bosch pozwala na wykrycie wszelkiego rodzaju usterek z nim związanych, podobnie jak to dzieje się, gdy my wybieramy się na RTG czy USG. Podłączenie komputera umożliwia weryfikację każdego z elementów po kolei, co znacznie przyspiesza proces naprawy pojazdu.

W jakich sytuacjach jeszcze warto wybrać się do stacji diagnostycznej? Zdecydowanie w przypadku chęci zakupu lub sprzedaży samochodu. Dzięki ocenie stanu technicznego pojazdu możemy dowiedzieć się, ile jest wart i jakiej kwoty możemy spodziewać się w przypadku jego sprzedaży. Także odwrotna sytuacja wymaga weryfikacji stanu silnika Bosch lub innych – w przypadku zakupu chcemy mieć pewność, że suma, którą wydamy na pojazd jest ostateczna i w najbliższym czasie nie będziemy musieli wykonywać napraw związanych z usterkami, które są na pierwszy rzut oka niewidoczne.

Dla bezpieczeństwa naszego oraz naszych bliskich warto wybrać się także do stacji diagnostycznej przed dłuższą podróżą – pozwoli nam to uniknąć nie tylko niespodzianek na drodze, ale także problemów związanych z przeorganizowaniem wyjazdu, związanych z awarią i kosztów z tym związanych.

Jednym z elementów pojazdu, który zgodnie z zaleceniami specjalistów należy wymieniać co około 200 000 km, są elementy układu paliwowego. Jak działają wtryskiwacze i dlaczego należy wybierać wyłącznie te dedykowane dla naszego pojazdu? O tym dowiedzą się Państwo w naszym krótkim artykule – zapraszamy!

Jak działają wtryskiwacze?

Ich główną funkcją jest wprowadzanie paliwa do komory spalania. Dzięki odpowiednio zaprojektowanemu systemowi ciśnieniowemu, olej napędowy zostaje przetransportowany do końcówki rozpylacza, wyposażonego w specjalny otwór zabezpieczony przez iglicę.

Hydrauliczna komora sterująca, w którą wyposażony jest praktycznie każdy pojazd, zawierający ten element, naciska na iglicę, która w wyniku wysokiego ciśnienia zostaje podniesiona, otwierając tym samym otwór rozpylacza. Dzięki temu skomplikowanemu mechanizmowi paliwo zostaje wtłoczone do cylindra. Co ciekawe, częstotliwość oraz czas trwania trysku możemy regulować samodzielnie właśnie dzięki komorze sterującej. Istotne jest jednak to, że produkty każdej marki nieco różnią się możliwymi do ustawienia parametrami, dlatego tak ważne jest, aby w przypadku wymiany części wybierać komponenty dedykowane naszemu pojazdowi.